REGULAMIN
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsfoll Zyśk Tarnowicz Spółka Jawna, adres siedziby: ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 22 6517666, mailowo na adres office@warsfoll.com.pl lub listownie.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość
 • przesłania oferty w związku z zapytaniem ofertowym
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postaci przesłania oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego oraz finansowego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 2. Państwa dane będą przechowywane:
 • przez maksymalny okres 24 miesięcy niezbędny do rozpatrzenia zapytania i ewentualnego zawarcia transakcji
 • w przypadku zawarcia transakcji, dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa 
 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, w tym przesłania oferty. 
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Pin It on Pinterest